Deze website maakt gebruik van cookies - bekijk onze Cookie policy

Aanvaarden Aanvaarden   Weigeren Weigeren

Algemene voorwaarden

Versie 1.0 (01 januari 2015)

Deze algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") zetten de wettelijk bindende voorwaarden uiteen voor de toegang, het gebruik en het bezoeken van enige en alle webpagina’s en bijhorende services en materialen en aangeboden services van deze website (de "Website"). Door deze Website te bezoeken, aanvaardt u (de "Gebruiker") onvoorwaardelijk de huidige Algemene Voorwaarden in hun geheel.

 

Ingeval een bepaling of voorwaarde uit deze Algemene Voorwaarden, om welke reden dan ook, ongeldig of onafdwingbaar wordt, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere voorzieningen van de Algemene Voorwaarden of andere policies niet in het gedrang brengen. De Gebruiker aanvaardt dat een vergelijkbare bepaling van toepassing zal zijn, die zo dicht mogelijk aanleunt bij het doel en de gevolgen van de ongeldige of onafdwingbare bepaling.

 

Wij behouden ons het recht om deze Algemene Voorwaarden, de Privacy Policy en/of de Cookie Policy te wijzigen en te amenderen, en de Gebruiker verbindt er zich toe deze en alle Algemene Voorwaarden, de Privacy Policy en de Cookie Policy, voor elk gebruik van de Website te raadplegen. Elke toegang tot de Website impliceert dat de Gebruiker de Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Cookie Policy die van toepassing zijn op het moment van de toegang en/of het gebruik, aanvaardt.

 

Deze huidige Algemene Voorwaarden gelden als aanvulling bij de specifieke voorwaarden geldig voor elk type aangeboden product of dienst.

Verschillende taalversies

Deze Algemene Voorwaarden, onze Privacy Policy, Cookie Policy en anderen zijn beschikbaar in het Engels, Nederlands en het Frans. In het geval dat een van de clausules van deze dient te worden geïnterpreteerd, zal de Engelse versie voorrang krijgen.

Verantwoordelijkheid

In geen enkel geval zullen wij, onze gerelateerde partners of bedrijven, management, opdrachtgevers, agenten of werknemers verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden tegenover de Gebruiker of wie dan ook voor enige gemaakte beslissing of uitgevoerde actie bij het vertrouwen op de inhoud van de Website, of voor enige schade, zij het rechtstreeks, onrechtstreeks, incidenteel, bijzonder of algemeen, gevolgschade of welke andere schade dan ook, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid op zulke schades. Met uitzondering van rechtstreekse schades veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag, kunnen wij en/of onze leveranciers niet aansprakelijk worden gehouden voor rechtstreekse schades, incidenten, sancties in de vorm van toegekende schadevergoedingen, nevenschade, buitengewone schade, onrechtstreekse schade of enig ander type schade, materiaal of immaterieel, in het bijzonder voor schades resulterend uit het verlies aan gebruik, een verlies aan gegevens of een verlies aan inkomsten die voortvloeien uit het gebruik of de werking van deze Website, enige vertraging met betrekking tot het gebruik van deze Website of de onmogelijkheid om de Website te gebruiken, het leveren van of het gebrek aan geleverde diensten, of voor schades met betrekking tot enige vorm van informatie, software, producten, diensten en geassocieerde grafische elementen die verkregen werden via deze Website, of die het resultaat zijn van het gebruik van deze Website, onafhankelijk van het feit of dit een contractuele aansprakelijkheid betreft, dan wel een onrechtmatige of quasi-onrechtmatige daad, of dat deze aansprakelijkheid is gebaseerd op een aansprakelijkheid zonder fout of andere, ook indien de Website of een van de leveranciers zou zijn geïnformeerd over de mogelijkheid op dergelijke schades.

Eigendom

De "inhoud", die wordt verstaan als de brede categorie van tekst, foto’s, illustraties, video, audio, ideeën, notities, tekeningen, artikelen, etc. vanaf de Website of zijn diensten, is beschermd door het auteursrecht, de wet op de software, de wet op de databanken, rechten van industrieel ontwerp en andere van toepassing zijnde (intellectuele) eigendomsrechten. Alle inhoud blijft onze privé-eigendom, die van leveranciers of van andere derden met wie we overeenkomsten hebben gesloten. Daarom is elke kopie, publicatie, reproductie of elk ander gebruik of vervalsing van welke aard dan ook, geheel of gedeeltelijk, verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Opnemen en importeren van informatie van de Website, als van de diensten daarmee in betrekking, in een databank, is uitdrukkelijk verboden.

Gebruik van de website

De Website wordt aangeboden op een ‘zoals beschikbaar’-basis, op een ‘best effort’ manier. We kunnen geen garanties geven met betrekking tot de toegankelijkheid van onze Website en de aangeboden diensten. We zullen steeds alle redelijke maatregelen treffen om het risico op storingen of onderbrekingen tot een minimun te beperken, doch we zullen in geen enkel geval aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enige schade die voortvloeit uit een gebrekkige toegang tot de Website en bijbehorende diensten.

 

Het is mogelijk dat bepaalde inhoud kan worden gedownload via onze website. Elke download vanaf onze Website is altijd op eigen risico van de Gebruiker, en schade die voortvloeit uit het verlies aan gegevens of schade aan het computersysteem valt volledig en exclusief onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

Informatie op de Website

We besteden de grootste zorg aan onze websites en de informatie die erop wordt aangeboden. Dit betekent dat we de nodige stappen ondernemen om onze Website zo compleet, nauwkeurig en bijgewerkt (up-to-date) mogelijk te houden. Dit is een ‘best-effort’ verplichting. Daarom kunnen we op elk moment de Website alsook de inhoud wijzigen, uitbreiden of verwijderen.

 

Desondanks kunnen wij geen garanties geven over de kwaliteit van de informatie op onze Website. Het is aldus mogelijk dat de informatie onvolledig, onvoldoende nauwkeurig en/of niet nuttig is. We zijn dan ook niet aansprakelijk voor (directe dan wel indirecte) schade die voortvloeit uit handelingen die de Gebruiker doet op basis van de informatie op onze Website. Informatie en bestanden die aangeleverd worden door derden worden ook op de Website weergegeven. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor deze inhoud. We zijn niet verplicht om deze inhoud op voorhand na te kijken, zelfs al plaatsen we deze inhoud op de Website.

 

Indien bepaalde inhoud op onze Website een van toepassing zijnde wet schendt en/of en inbreuk betekent van de rechten van derden en/of eenvoudigweg onaanvaardbaar is, dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden zodat we de nodige maatregelen kunnen treffen.

Inhoud van derden

De Website kan hyperlinks bevatten naar inhoud, advertenties of websites van derden. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat we niet verantwoordelijk zijn voor en wij geen advertenties, producten of middelen van dergelijke bronnen of websites onderschrijven. De Gebruiker dient zich met opmerkingen of problemen met deze websites rechtstreeks te wenden tot de respectievelijke beheerder of uitvoerder.

 

Door inhoud te posten op onze Website, of door ons informatie toe te zenden via welke drager dan ook (zoals e-mail, webformulier, flashgeheugen, upload op een andere website,...), aanvaardt de Gebruiker dat:

  • hij exclusief verantwoordelijk is voor enige aangeleverde inhoud van derden
  • hij ons een niet-exclusieve, royalty-vrije, wereldwijde, eeuwigdurende licentie verschaft en ons toestaat kopies te nemen wanneer dit noodzakelijk wordt geacht; de Gebruiker garandeert dat hij de volledige macht en authoriteit heeft om deze licentie toe te staan
  • hij ons garandeert dat deze informatie:

    • geen inbreuk pleegt op de intellectuele eigendomsrechten, andere rechten of rechten van openbaarheid of privacy van derden
    • niet in strijd is met enige wetgeving, statuut, verordening of regelgeving
    • geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, time bombs, cancel bots of andere computerprogrammeerroutines bevat die zijn bedoeld om welk systeem, welke gegevens of persoonlijke informatie dan ook te beschadigen, nadelig te beïnvloeden, slinks te onderscheppen of te ontvreemden

 

De informatie of ‘inhoud’ die wordt vermeld in deze paragraaf betreft geen persoonlijke gegevens, zoals uw naam, IP adres of e-mailadres.

 

De Gebruiker stemt ermee in om alle royalties, vergoedingen of andere verschuldigde bedragen te betalen aan welke derde dan ook als gevolg van het posten op onze Website of ons inhoud van derden door te sturen.

Privacy

Voor een gedetailleerd privacy statement, gelieve onze Privacy Policy te raadplegen.

Cookies

Voor een gedetailleerd overzicht van het gebruik van cookies op onze Website, verwijzen wij naar onze Cookie Policy.

Toepasselijk recht

In het geval dat beide partijen niet in staat zijn hun geschillen te beslechten buiten de rechtbank, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde in België bevoegd. Ingeval van geschil is de Belgische wetgeving van toepassing.